HTML5: Buổi học số 1

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Bai1.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <!-- Thẻ <title>: Hiển thị tiêu đề trang web -->
 <title>Bài 1</title>
</head>
<!-- Thẻ (element, tag): Là cách thức thể hiện nội dung hiển thị của HTML.
Cấu trúc thẻ:
1. Thẻ đơn: Chỉ có 1 thẻ. Cấu trúc thẻ đơn:
 <tên_thẻ /> hoặc <tên_thẻ>
2. Thẻ đôi: Bao gồm 1 thẻ mở và 1 thẻ đóng. Cấu trúc:
 <tên_thẻ>Nội dung</tên_thẻ>
 -->
<body style="background: white">
<!-- Thẻ <p>: Dùng để đặt đoạn văn bản trong đó, phân cách với các đoạn văn bản khác bằng 1 dòng trắng. -->
<p>Xin chào các bạn sinh viên<br>lớp C2010G!</p>
<!-- Màu: Dùng màu bằng tên tiếng Anh; Dùng mã màu: #RRGGBB: R (Red), G (Green), B (Blue). Các giá trị mã màu được thể hiện theo hệ 16. => Có thể thể hiện được 16 mũ 6 màu. -->
<p title="Hiển thị gợi ý" style="text-align: center;color: #abc;font-style: italic;font-weight: bold;text-decoration: underline;background: green">Chào mừng các bạn đến với module HTML5</p>
<!-- a: Anchor -->
<p><a style="color: green;text-decoration: none;" href="https://google.com" target="_blank">Google</a></p>
</body>
</html>

Bai2.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bài 2</title>
</head>
<body>
<h1>Mục lục</h1>
<hr>
<p><a href="#phan1">1. Phần 1</a></p>
<p><a href="#phan2">2. Phần 2</a></p>
<p><a href="#phan3">3. Phần 3</a></p>
<hr>
<p id="phan1">Phần 1</p>
<p>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
</p>
<p id="phan2">Phần 2</p>
<p>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
</p>
<p id="phan3">Phần 3</p>
<p>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
 abc
 <br>
 def<br>
 ghi<br>
</p>
</body>
</html>
» Tiếp: Buổi học số 2
« Trước: Bài tập 1 - Practical 3
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!