HTML5: range

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Kiểu range tạo ra một dãy số và bạn có thể chọn một số bất kỳ trong dãy số này.

Việc thiết lập miền giá trị thông qua các thuộc tính sau:

Ø  max – Xác định giá trị lớn nhất cho phép

Ø  min – Xác định nhỏ nhất cho phép

Ø  step – Xác định bước nhảy của mỗi số

Ø  value – Xác định giá trị mặc định cho trường number

Lưu ý: Cũng giống như kiểu number, giá trị chọn được ở trường range >= min+n*step và <=max, trong đó n là một số nguyên >=0.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ kiểu này.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Volume (từ 0 đến 100): <input type="range" min="0" max="100" step="1" value="50" name="range"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: search
« Trước: number
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!