HTML5: <article>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thẻ (phần tử) <article> thường được dùng để đặt phần chính của trang web, nội dung các bài đăng trên các diễn đàn, blog, các trang tin tức, các bình luận, ...

<article> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Cú pháp:

<article>Nội_dung</article>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<article>

<h1>Internet Explorer 9</h1>

<p>Windows Internet Explorer 9 (viết tắt là IE9) được phát hành vào ngày 14/03/2011</p>

</article>

</body>

</html>

 

» Tiếp: <aside>
« Trước: week
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!