HTML5: Practical 4


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Lưu ý: Đặt toàn bộ nội dung của form (biểu mẫu) ở từng bài tập vào trong phần tử <form>…</form>.

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab4-bai1.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab4-bai2.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 3:

Tạo 1 file có tên lab4-bai3.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 4:

Tạo 1 file có tên lab4-bai4.html chứa nội dung như sau:

» Tiếp: Practical 5
« Trước: Practical 3
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!