HTML5: Practical 4

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Lưu ý: Đặt toàn bộ nội dung của form (biểu mẫu) ở từng bài tập vào trong phần tử <form>…</form>.

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab4-bai1.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab4-bai2.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 3:

Tạo 1 file có tên lab4-bai3.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 4:

Tạo 1 file có tên lab4-bai4.html chứa nội dung như sau:

» Tiếp: Practical 5
« Trước: Practical 3
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!