HTML5: <code>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <code> dùng làm nơi đặt đoạn văn bản mô tả mã lệnh của máy tính (mã lệnh lập trình chẳng hạn). Mặc định, font chữ của thẻ <code> khi hiển thị trên trình duyệt là font monospace.

Nhóm nội dung

FlowPhrasing, Palpable.

Nội dung được phép

Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở <code> và thẻ đóng </code>.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Phrasing.

DOM interface

HTMLElement, HTMLSpanElement.

Thuộc tính

<code> bao gồm Các thuộc tính Global.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <code>int n=5;<br>
    printf("\nn=%d",n);
  </code>
</body>
</html>

Lưu ý

Ta có thể sử dụng thuộc tính font-family của CSS để thay đổi kiểu font chữ cho thẻ <code>.

Khả năng tương thích trình duyệt

Desktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

1.0 (1.7 or earlier)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.0)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <samp>, <kbd>, <command>, <var>.

 

» Tiếp: <dl> & <dt> & <dd>
« Trước: <cite>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!