HTML5: Buổi học số 2

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Bai3.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title></title>
</head>
<body>
<!-- <a>: Liên kết đến số điện thoại -->
<a href="tel:0986589410">0986589410</a>
<hr width="50%" align="left" size="20" noshade color="red">
<a href="mailto:dangtranlong@gmail.com">dangtranlong@gmail.com</a>
<h1>Tiêu đề trang web</h1><!-- Có 1 và chỉ 1 thẻ <h1> -->
<h2>Tiêu đề trang web</h2>
<h3>Tiêu đề trang web</h3>
<h4>Tiêu đề trang web</h4>
<h5>Tiêu đề trang web</h5>
<h6>Tiêu đề trang web</h6>
<hr>
<pre>
  *
 * *
* *
  *
  *
  *
  *
*******
</pre>
<hr>
<u><i><b>ABCD</b></i></u>
<em><strong>1234</strong></em>
<hr>
<!-- Bộ thẻ danh sách không có thứ tự -->
<ul type="disc">
 <li>Thứ 2</li>
 <li>Thứ 3</li>
 <li>Thứ 4</li>
 <li type="circle">Thứ 5
  <ul>
   <li>Thứ 5 1</li>
   <li>Thứ 5 2</li>
   <li>Thứ 5 3</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Thứ 6</li>
 <li>Thứ 7</li>
 <li>Chủ nhật</li>
</ul>
<hr>
<!-- Bộ thẻ danh sách có thứ tự -->
<ol type="I" start="5">
 <li>Thứ 2</li>
 <li>Thứ 3</li>
 <li>Thứ 4</li>
 <li>Thứ 5
  <ul>
   <li>Thứ 5 1</li>
   <li>Thứ 5 2</li>
   <li>Thứ 5 3</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Thứ 6</li>
 <li>Thứ 7</li>
 <li>Chủ nhật</li>
</ol>
<hr>
<section>
 Biểu thức: P = A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub> + A<sub>3</sub>
 <hr>
 Phương trình bậc 3: ax<sup style="font-size: 10px">3</sup> + bx<sup>2</sup> + cx + d = 0
</section>
<hr>
<!-- Mã hóa ký hiệu: &viết_tắt; -->
Thẻ dùng để thiết lập liên kết là: &lt;a&gt; &Delta;
<hr>
<!-- Sử dụng thẻ <img> (đây là thẻ đơn) để hiển thị ảnh -->
<section style="text-transform: uppercase;">Samsung A71</section>
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fACM7nIrmaOkm7bFCl5LbvrnZZFXTHY_iSpBFQBw4xHRH4a8epljl5lqT_J1OvYbNpOpLoj3UkeQH3N_HZcKVIcEETGuYS_quTGRRwl43xhAHzPOEYxve5jCv1x0_78RhH_-Zff-dhjtrg5WCyn7VP=w1082-h954-no?authuser=1" width="30%" height="100">
<section>Giá: <span style="color: red">1.759.000 VND</span></section>
</body>
</html>
» Tiếp: Buổi học số 3
« Trước: Buổi học số 1
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!