HTML5: <blockquote> & <q>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <blockquote> (Block Quotation) dùng để dịch phải (tạo trích dẫn hay chú thích dài) một khoảng 40px cho văn bản hay đối tượng nằm trong nó.

<blockquote> là thẻ đôi (<blockquote> </blockquote>).

Thẻ <q> (Quote) dùng để tạo trích dẫn hay chú thích ngắn bằng cách tạo cặp nháy kép bao ngoài văn bản nằm trong nó.

<q> là thẻ đôi (<q> </q>).

Nhóm nội dung

<blockquote> : Flow, Sectioning root, Palpable.

<q> : FlowPhrasing, Palpable.

Nội dung được phép

<blockquote> : Flow.

<q> : Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở <blockquote> và thẻ đóng </blockquote>.

Bắt buộc phải có thẻ mở <q> và thẻ đóng </q>.

Phần tử cha được phép

<blockquote> : Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Flow.

<q> : Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Phrasing.

DOM interface

HTMLQuoteElement

Thuộc tính

Cả <blockquote> và <q> đều bao gồm Các thuộc tính Global.

cite

Dùng để trỏ tới URL nơi chứa thông tin giải thích tham khảo hoặc giải thích cho ý nghĩa của chú thích.

Ví dụ

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<blockquote cite="http://v1study.com">

Đây là một trích dẫn lấy từ V1Study - This is a quotation taken from V1Study.

</blockquote>

<hr>

<q cite="http://v1study.com">

Đây là một trích dẫn lấy từ V1Study - This is a quotation taken from V1Study.

</q>

</body>

</html>


 

Lưu ý

Bạn có thể đặt nhiều thẻ <blockquote> bao ngoài đoạn văn hay đối tượng để có thể dịch phải nhiều lần.

Bạn có thể dùng thuộc tính margin của CSS để thay thế cho <blockquote>.

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

1.0 (1.7 or earlier)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.0)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <cite>

» Tiếp: <body>
« Trước: <big> & <small>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!