HTML5: multiple

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính multiple của phần tử <input> cho phép người dùng chọn được nhiều tập tin cùng lúc, người dùng cũng điền được nhiều email cùng lúc.

Lưu ý: Thuộc tính multiple áp dụng cho phần tử <input> với các kiểu "file" và "email".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form action="http://dangtranlong.blogspot.com">

Bạn có thể chọn nhiều file: <input type="file" name="file" multiple><br>

Bạn có thể nhập nhiều email (dấu ',' làm phần phân cách): <input type="email" name="email" multiple placeholder="aa@bb.cc,xx@yy.zz"><br>

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều files và nhập cùng lúc nhiều email.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: list
« Trước: min
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!