HTML5: <address>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <address> dùng làm nơi đặt thông tin liên hệ của tác giả hoặc chủ sở hữu đối với bài báo hay trang web.

Nếu <address> nằm trong thẻ <article> thì thường nó sẽ chứa thông tin liên quan đến tác giả của bài báo.

Nếu <address> nằm trong thẻ <body> thì nó sẽ chứa thông tin đại diện cho trang web.

Mặc định văn bản nằm trong thẻ <address> sẽ có chữ dạng in nghiêng.

Thông thường <address> sẽ tạo ra trước và sau nó thẻ <br>.

Một số lưu ý:

Nên dùng thẻ <p> thay cho <address> nếu địa chỉ không chứa thông tin liên hệ như số điện thoại hay email.

Không nên đặt những thông tin khác ngoài thông tin liên hệ trong thẻ <address>. Ví dụ như ngày xuất bản chẳng hạn thì bạn nên đặt trong thẻ <time>.

Bạn nên đặt <address> trong phần tử <footer>.

Nhóm nội dung

Flow, Palpable.

Nội dung được phép

Flow (nhưng không được có thẻ <address> lồng bên trong hay bên ngoài, không chứa các thẻ tạo tiêu đề <hgroup>, <h1> ... <h6>, không có thẻ tạo khối <article>, <aside>, <section>, <nav>, <header>, <footer>).

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở <address> và thẻ đóng </address>.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Flow.

DOM interface

HTMLElement, HTMLSpanElement.

Thuộc tính

<address> bao gồm Các thuộc tính Global.

Ví dụ

<address>
  You can contact author at <a href="http://www.somedomain.com/contact">www.somedomain.com</a>.<br>
  If you see any bugs, please <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">contact webmaster</a>.<br>
  You may also want to visit us:<br>
  V1Study<br>
  Ha noi<br>
  Vietnam
</address>


 

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.7 or earlier)

1.0

5.12

1.0

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.7)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· Các phần tử tạo khối khác: <body>, <nav>, <article>, <aside>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hgroup>, <footer>, <section>, <header>.

» Tiếp: <applet>
« Trước: <acronym>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!