HTML5: Practical 8

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Sử dụng HTML và Dreamweaver tạo giao diện như hình 1 dưới đây:                                            

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical5.png

Trong đó: - Đối với trường Ngày sinh:

+ Mục chọn "Chọn ngày" đưa vào những lựa chọn từ 1 đến 31.

+ Mục chọn "Chọn tháng" đưa vào những lựa chọn từ "Tháng 1" đến "Tháng 12".

+ Đối với mục “Chọn năm”: Khi người dùng kích chuột vào mục này thì dòng chữ mờ trong mục này mất đi, và năm điền vào phải nằm trong khoảng từ 1940 đến 1993.

- Đối với trường Giới tính đưa vào 2 lựa chọn: NamNữ.

- Đối với trường Làm thế nào bạn biết chúng tôi? đưa vào những lựa chọn sau:

Website khác

Báo/Tạp chí

Bạn bè

Công cụ tìm kiếm

Chương trình truyền hình

Khác

* Địa chỉ Email không được phép thiếu ký tự @ và ký tự dấu chấm tại tên miền

* Mật khẩu nhập vào phải chuyển thành ký tự “l” và phải có ít nhất 6 ký tự, nhiều nhất 20 ký tự

* Khi người sử dụng kích chuột vào trường Họ thì dòng chữ mờ trong trường này mất đi

* Khi người dùng kích chuột vào mục “Năm sinh” của trường Ngày sinh thì dòng chữ mờ trong trường này mất đi.

* Khi người sử dụng kích lên nút Điền lại thông tin thì mọi trường sẽ được xóa trắng.

* Khi người dùng kích lên nút Đăng ký:

- Những trường có dấu * không được để trống:

- Nếu trường Email đăng nhập để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền địa chỉ Email!” và focus đến trường này

- Nếu trường Nhập lại Email để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền lại địa chỉ Email!” và focus đến trường này

- Nếu trường Nhập mật khẩu để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền mật khẩu!” và focus đến trường này

- Nếu trường Xác nhận mật khẩu để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng xác nhận mật khẩu!” và focus đến trường này

- Nếu trường Tên để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền tên của bạn!” và focus đến trường này

- Nếu trường Họ để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền vào Họ và Đệm của bạn!” và focus vào trường này

- Đối với trường Ngày sinh:

  • Nếu mục chọn “Chọn ngày” không được chọn thì đưa ra thông báo: “Vui lòng chọn Ngày sinh!” và focus đến mục này
  • Nếu mục chọn “Chọn tháng” không được chọn thì đưa ra thông báo: “Vui lòng chọn Tháng sinh!” và focus đến mục này
  • Nếu mục “Năm sinh” để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền vào Năm sinh!” và focus đến mục này

- Nếu trường Giới tính không được chọn thì đưa ra thông báo: “Vui lòng chọn Giới tính!” và focus đến trường này

- Nếu trường Quốc gia để trống thì đưa ra thông báo: “Vui lòng điền vào Quốc gia!” và focus đến trường này

- Nếu trường Nơi cư ngụ không được chọn thì đưa ra thông báo: “Vui lòng chọn nơi cư ngụ!” và focus đến trường này

- Nếu trường Tôi đã đọc và đồng ý với Quy định bảo mật và Thỏa thuận sử dụng của Diễn đàn không được chọn thì đưa ra thông báo: “Vui lòng chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Quy định bảo mật và Thỏa thuận sử dụng của Diễn đàn” !” và focus đến trường này.

- Nếu dữ liệu nhập vào trong trường Email đăng nhập không hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Địa chỉ Email của bạn không đúng, vui lòng kiểm tra lại!” và select đến trường này.

- Nếu dữ liệu trong các trường Email đăng nhập Nhập lại email không trùng khớp thì đưa ra thông báo: "Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ Email!" và select đến trường Nhập lại email

- Nếu dữ liệu nhập vào trong trường Nhập mật khẩu không hợp lệ thì đưa ra thông báo: “Mật khẩu bạn nhập không đúng quy định, vui lòng kiểm tra lại!” và select đến trường này.

- Nếu dữ liệu trong các trường Nhập mật khẩu Xác nhận mật khẩu không trùng khớp thì đưa ra thông báo: “Vui lòng kiểm tra lại mật khẩu!” và select đến trường Xác nhận mật khẩu

- Nếu tất cả các thông tin đã hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Những thông tin bạn nhập đã hoàn chỉnh, nhấn OK để tiếp tục, xin cảm ơn".

» Tiếp: Practical 9
« Trước: Practical 7
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!