HTML5: Cấu trúc trang web

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Một trang web về cơ bản có cấu trúc gồm phần khai báo <!DOCTYPE> và ba phần được thể hiện qua ba thẻ: <html>, <head> và <body>.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<HTML>

<HEAD>

Nơi đặt những thành phần không hiển thị ra thân trình duyệt như: <title>, <style>, <scipt>, ...

</HEAD>

<BODY>

Nơi đặt những thành phần sẽ hiển thị ra thân của trình duyệt.

</BODY>

</HTML>

» Tiếp: <input> với các kiểu mới
« Trước: Kích hoạt HTML5 trên IE8
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!