HTML5: <output>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Phần tử <output> được dùng để hiển thị kết quả tính toán.

<output> là phần tử con mới của phần tử <form>.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, FireFox, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">

0<input type="range" id="a" value="50">100 +

<input type="number" id="b" value="50"> =

<output name="x"></output>

</form>

</body>

</html>

 

» Tiếp: <progress>
« Trước: <nav>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!