HTML5: step


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thuộc tính step của phần tử <input> dùng để tạo khoảng cách giữa các con số có thể nhập vào trong tập dãy số đã được thiết lập cho phần tử <input>.

step thường đi kèm với các thuộc tính minmax.

Lưu ý: Thuộc tính step áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time và week.

Trình duyệt hỗ trợ:

Chrome, IE, Opera Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form action="http://dangtranlong.blogspot.com">

Nhập vào một số từ 1 đến 10 (độ chính xác 0.1): <input type="number" name="so" min="1" max="10" step="0.1">

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Bạn có thể nhập vào một số từ min=1 đến max=10 với độ chính xác 1 con số sau dấu '.'.<br>

Số bạn nhập vào chỉ có thể có giá trị >= min+n*step và <=max, với n là một số nguyên >=0.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: width & height
« Trước: required
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!