HTML5: width & height

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính width và height của phần tử <input> được dùng để xác định độ rộng và độ cao của phần tử <input>.

Lưu ý: Thuộc tính width và height áp dụng cho phần tử <input> có kiểu là "image".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Họ tên: <input type="text" name="hoten"><br>

Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap"><br>

<input type="image" alt="Submit" width="66" height="66">

</form>

<p>Ngoài họ tên và tên đăng nhập, tọa độ của chuột (gốc tọa độ là góc trên trái của của phần tử có kiểu 'image') cũng được submit.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: Khung giao diện web
« Trước: step
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!