HTML5: autocomplete

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

autocomplete dùng để hiển thị hay không hiển thị các giá trị đã được gửi đi trước đó trong mỗi lần submit khi bạn có những thao tác trên các phần tử <input> như là click đúp hoặc điền giá trị vào phần tử <input> tương ứng, ví dụ như khi bạn điền giá trị là 'abc' vào một phần tử <input> và submit form thì sau khi submit xong nếu bạn click đúp chuột hoặc điền 'a' vào phần tử <input> này thì giá trị 'abc' sẽ hiện ra như là một gợi ý cho bạn.

autocomplete có hai giá trị là 'on' (cho phép) và 'off' (không cho phép), trong đó nếu bạn thiết lập giá trị là 'on' cho phần tử <form> thì điều này có nghĩa là tất cả các phần tử <input> của form sẽ hiển thị các giá trị đã điền trong mỗi lần submit, ngược lại thì tất cả đều không hiển thị; còn nếu thiết lập giá trị là 'on' cho phần tử <input> thì nó sẽ hiển thị các giá trị đã điền, ngược lại thì không.

Lưu ý: thuộc tính autocomplete áp dụng cho phần từ <form> và phần tử <input> có các kiểu như sau: text, search, url, tel, email, password, date, range và color.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<form autocomplete="on">

Tên đăng nhập: <input name="tendangnhap">

E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off">

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Bạn hãy điền dữ liệu rồi nhấn nút 'Gửi', sau đó bạn click đúp vào trường 'Tên đăng nhập' và click đúp vào trường 'E-mail' để thấy sự khác biệt.</p>

</body>

</html>

 

» Tiếp: autofocus
« Trước: Chuyển động trong Canvas
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!