HTML5: <basefont>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thẻ <basefont> nằm trong thẻ <head> .

Thẻ <basefont> là thẻ đơn.

Thẻ <basefont> bao gồm 3 thuộc tính là color, face và size, và thuộc tính id dùng để thiết đặt id cho thẻ.

Thuộc tính color dùng để đặt màu mặc định (default) cho tất cả phần văn bản (text) trong trang web.

Thuộc tính face dùng để thiết lập font chữ mặc định cho tất cả phần văn bản (text) trong trang web.

Thuộc tính size dùng để thiết lập cỡ chữ mặc định cho tất cả phần văn bản (text) trong trang web.

Trình duyệt hỗ trợ: Chỉ trình duyệt Internet Explorer từ phiên bản 9 chở xuống mới hỗ trợ thẻ <basefont>, các trình duyệt còn lại bạn sẽ dùng CSS để thay thế.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<basefont color="red" size="7" face="Verdana, Geneva, sans-serif" />
</head>
<body>
<h1>Văn bản nằm trong thẻ &lt;h1></h1>
<p>Văn bản nằm trong thẻ &lt;p></p>
</body>
</html>

 
» Tiếp: <bdo>
« Trước: <base>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!