HTML5: Practical 11

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Question 0

Tạo thư mục HDJTEST trong C:\inetpub\wwwroot  folder, sau đó sử dụng DW tạo Site như sau:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical11-img1.png

Khi làm xong, copy HDJTEST vào trong folder đã được yêu cầu.

Question 1

Tạo một template như dưới đây sử dụng HTML và DW:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical11-img2.png

Yêu cầu:

- Màu nền của menu trái là green, màu chữ là yellow.

- Khi người dùng di chuột qua menu trái, màu nền của “Ô bên trái” chuyển sang red, nhưng màu nền của “Ô bên phải” không chuyển. Sau đó khi di chuột khỏi thì trả lại màu cũ (green).

- Tại menu trên, chỉ menu Register là Editable region.

Question 2:

Sử dụng template đã tạo trong câu 1 để tạo home.html hay home.htm, phải chắc rằng khi người dùng click vào  menu Register thì register.html hay register.htm được mở (menu Register phải liên kết sang register.html hay register.htm).

Question 3:

Sử dụng template được tạo trong câu 1 để tạo register.html (hay register.htm) như dưới:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical11-img3.png

Nội dung:

- Phần Security Question:

+ Your Family name

+ Your first teacher name

Yêu cầu:

- Khi người dung click vào nút Clear, tất cả các trường phải được xóa.

- Khi người dung click vào nút Register, kiểm tra dữ liệu theo đinh dạng dưới đây:

+ Khi focus vào ô text thì nền của nó chuyển sang màu yellow, ngược lại chuyển về màu trắng (white).

+ Tất cả các trường có “*” trong nhãn phải được nhập liệu (không trống). Nếu một trong số đó trống một Message Box hiển thị “Your … must be inputted”(… là tên của trường đó).

+ Chiều dài của Password level1 và Password level2 phải lớn hơn 6.

+ Password level1 và Re-enter Password level1 phải giống nhau.

+ Password level1 và Password level2 phải khác nhau.

+ Email phải đúng định dạng: username@domainName (ví dụ: support@v1study.com).

Nếu không có lỗi xảy ra, hiển thị thông báo "You have registered success".

» Tiếp: Practical 12
« Trước: Practical 10
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!