HTML5: <bdi>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thẻ <bdi> (Bi-Directional Isolation) dùng để thiết lập hiệu ứng ngược hướng hiển thị với hướng đã được chỉ định của thẻ bao ngoài (như <span>, <p>, ...).

Thẻ bao ngoài thẻ <bdi> sẽ chỉ định hướng thông qua thuộc tính dir gồm hai hướng là ltr (left to right) và rtl (right to left).

<bdi> hữu dụng khi ta nhúng một đoạn văn bản mà chưa biết trước hướng hiển thị của nó là ltr hay rtl.

Trong trường hợp không chỉ định hướng hiển thị thì trình duyệt sẽ quyết định hướng dựa vào nội dung nằm trong <bdi>.

Trình duyệt hỗ trợ:

Chrome và FireFox.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<p>Bạn thử bôi đen từ trái sang phải đoạn text bằng chữ Ả-rập dưới đây:</p>

<bdi>الدراسة التي عملي</bdi>

</body>

</html>

 
» Tiếp: <datalist>
« Trước: <audio>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!