HTML5: pattern

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính pattern của phần tử <input> được dùng để xây dựng biểu thức quy tắc (mẫu) áp dụng cho phần tử <input> tương ứng mà không cần phải sử dụng code JavaScript.

Lưu ý: Thuộc tính pattern áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: text, search, url, tel, email và password.

Gợi ý: Nên dùng thêm thuộc tính 'title' của phần tử <input> để mô tả mẫu nhằm trợ giúp cho người dùng khi nhập liệu.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Mã quốc gia: <input name="maquocgia" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Mã quốc gia gồm 03 ký tự hoa hoặc thường không dấu"> <input type="submit">

</form>

<p>Bạn sẽ phải điền dữ liệu theo đúng mẫu mà thuộc tính pattern chỉ ra.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: placeholder
« Trước: novalidate
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!