HTML5: Buổi học số 5

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title></title>
 <style>
  label{display: block;width: 15%;float: left;}
  form>section{margin-top: 10px}
 
 </style>
</head>
<body>
<!-- Form: Dùng để thu thập thông tin của người dùng. -->
<form id="frm" action="" method="get">
 <section><label>Họ và tên: </label><input type="text" name="hoten" maxlength="10" minlength=""></section>
 <section><label>Password: </label><input type="password" name="matkhau"></section>
 <label>Email: </label><input type="email" name="email"><br>
 <label>Gender: </label><input type="radio" name="gender" value="1"> Male <input type="radio" name="gender" value="0">
 Female <input type="radio" name="gender" value="2"> Other<br>
 <label>Language: </label><input type="checkbox" name="language" value="en"> English <input type="checkbox"
                                               name="language" value="jp">
 Japanese <input type="checkbox" name="language" value="ge"> Germani<br>
 <label>Number: </label><input type="number" name="number" min="0" max="10" step="0.1"
                placeholder="Type number here..."><br>
 <label>Address: </label><textarea rows="3" cols="50"></textarea>
 <input type="hidden" name="author" value="Author"><br>
 <label>&nbsp;</label><input type="submit" value="Gửi"> <input type="reset">
</form>
<br><input type="file" name="file" form="frm">
</body>
</html>
» Tiếp: Buổi học số 6
« Trước: Buổi học số 4
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!