HTML5: <br>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <br> (breaking) dùng để tạo ra một dấu ngắt dòng (line break) trong văn bản (carriage-return); phần văn bản sau nó sẽ được chuyển xuống dòng mới nhưng không tạo dòng trắng.

Ta không nên sử dụng thẻ <br> để tăng khoảng cách giữa các dòng văn bản, thay vào đó nên dùng thuộc tính margin của CSS hoặc dùng thẻ <p>.

Nhóm nội dung

Flow, Phrasing.

Nội dung được phép

Thẻ <br> không chứa nội dung (thẻ trắng).

Thẻ đóng

Thẻ <br> là thẻ đơn <br />.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Phrasing.

DOM interface

HTMLBRElement.

Thuộc tính

<p> bao gồm Các thuộc tính Global.

clear

Thuộc tính này dùng để chỉ ra nơi bắt đầu dòng mới sau khi ngắt dòng.

Lưu ý: Ta không nên sử dụng thuộc tính này vì nó đã bị lỗi thời trong HTML5, thay vào đó ta sử dụng thuộc tính clear cửa CSS.

Ví dụ

I think that I shall never see<br />A poem lovely as a tree.

Kết quả:

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.

Các thông số kỹ thuật

Thông số Trạng thái Chú thích
WHATWG HTML Living Standard Living Standard  
HTML5 Candidate Recommendation  
HTML 4.01 Specification Recommendation  

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <address>

· <p>

» Tiếp: <button>
« Trước: <body>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!