HTML5: max

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính max của phần tử <input> được dùng để xác định giá trị lớn nhất có thể nhập vào phần tử <input> tương ứng.

Lưu ý: Thuộc tính max áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time và week.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Nhập vào một ngày (max = '2015-12-31'): <input type="date" name="ngaytruoc" max="2015-12-31"><br>

Nhập vào một năm từ (max = 2015): <input type="number" name="nam" max="2015"><br>

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

</body>

</html>

» Tiếp: min
« Trước: formtarget
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!