HTML5: number


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Kiểu number cho phép bạn nhập các giá trị số. Bạn cũng có thể thiết lập miền giá trị khi nhập liệu vào trường kiểu number.

Việc thiết lập miền giá trị thông qua các thuộc tính sau:

Ø  max – Xác định giá trị lớn nhất cho phép

Ø  min – Xác định nhỏ nhất cho phép

Ø  step – Xác định bước nhảy của mỗi số

Ø  value – Xác định giá trị mặc định cho trường number

Lưu ý: Giá trị nhập được vào trường number >= min+n*step và <=max, trong đó n là một số nguyên >=0.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Nhập điểm số (từ 0 đến 10): <input type="number" min="0" max="10" step="0.1" value="5" name="number"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: range
« Trước: month
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!