HTML5: number

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu number cho phép bạn nhập các giá trị số. Bạn cũng có thể thiết lập miền giá trị khi nhập liệu vào trường kiểu number.

Việc thiết lập miền giá trị thông qua các thuộc tính sau:

Ø  max – Xác định giá trị lớn nhất cho phép

Ø  min – Xác định nhỏ nhất cho phép

Ø  step – Xác định bước nhảy của mỗi số

Ø  value – Xác định giá trị mặc định cho trường number

Lưu ý: Giá trị nhập được vào trường number >= min+n*step và <=max, trong đó n là một số nguyên >=0.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Nhập điểm số (từ 0 đến 10): <input type="number" min="0" max="10" step="0.1" value="5" name="number"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: range
« Trước: month
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!