HTML5: placeholder

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính placeholder của phần tử <input> sẽ đưa ra một gợi ý nhỏ cho người dùng dễ hiểu khi nhập liệu vào phần tử <input>, khi người dùng nhập dữ liệu vào phần tử <input> tương ứng thì gợi ý này sẽ mất đi, khi người dùng xóa giá trị trong phần tử <input> này thì gợi ý lại hiện ra.

placeholder chỉ đưa ra gợi ý, những gì được viết trong nó không phải là giá trị của phần tử <input> .

Lưu ý: Thuộc tính placeholder áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: text, search, url, tel, email và password.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví du:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Họ và tên: <input name="hoten" placeholder="Bạn điền họ tên vào đây"><br>

E-mail: <input type="email" name="email" placeholder="aa@bb.cc"><br>

Số điện thoại: <input type="number" name="dienthoai" placeholder="0..."><br>

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Khi bạn nhập giá trị vào phần tử &lt;input&gt; tương ứng thì gợi ý sẽ mất đi, khi bạn xóa giá trị trong phần tử &lt;input&gt; này thì gợi ý lại hiện ra.<br>

Những gì được viết trong thuộc tính placeholder không được coi là giá trị.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: required
« Trước: pattern
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!