HTML5: <applet>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thẻ <applet> dùng để nhúng file Java Applet.

HTML5 không hỗ trợ <applet> , ta có thể thay thế bằng thẻ <object> .

Trình duyệt hỗ trợ: Internet Explorer, FireFox và Safari.

Bạn sử dụng thuộc tính code của thẻ <applet> để xác định URL của file Java Applet.

Ví dụ:

<applet code="URL_file_Java_Applet"></applet>

» Tiếp: <area> & <map>
« Trước: <address>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!