HTML5: tel


Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiểu tel cho phép tạo ra trường nhập liệu theo đó bạn chỉ nhập được các giá trị số tương đương với số điện thoại.

Trình duyệt hỗ trợ: Hiện tại chưa có trình duyệt nào hỗ trợ kiểu tel trên các máy tính.

Ví dụ:

Mời nhập số điện thoại: <input type="tel">

 
» Next: HTML5: time
« Prev: HTML5: search
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!