HTML5: <head>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <head> dùng để cung cấp thông tin chung (metadata) về trang web bao gồm tiêu đề, các liên kết, các thẻ siêu dữ liệu (<meta> chẳng hạn) hoặc định nghĩa các kịch bản và bảng kiểu.

Nhóm nội dung

Thẻ <head> không thuộc nhóm nội dung nào.

Nội dung được phép

Nếu là thẻ <iframe srcdoc> hoặc thông tin tiêu đề đã có sẵn từ một giao thức cấp cao hơn thì thẻ <head> không cần chứa hoặc có thể chứa nhiều thẻ cung cấp nội dung siêu dữ liệu.

Ngược lại thì thẻ <head> phải chứa ít nhất một thẻ là thẻ <title> và có thể chứa nhiều thẻ khác cung cấp nội dung siêu dữ liệu.

Thẻ đóng

Nếu phần bắt đầu của thẻ <head> là thẻ bất thì ta có thẻ bỏ qua thẻ mở <head>

Nếu ngay phía sau thẻ mở <head> là ký tự trắng hoặc thẻ chú thích thì ta có thể bỏ qua thẻ đóng </head>.

Phần tử cha được phép

Thẻ <head> là thẻ con đầu tiên của thẻ <html>.

DOM interface

HTMLHeadElement.

Thuộc tính

<head> bao gồm Các thuộc tính Global.

profile

Cung cấp các URI của một hoặc nhiều hồ sơ siêu dữ liệu, các URI phân cách nhau bằng dấu cách trắng (white space).

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head profile="profile_sources">
  <title>Head Tag</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script src="js_source"></script>
  <style>
    /*CSS*/
  </style>
</head>
</html>

Lưu ý

Đa số các trình duyệt đều có thể tự động khởi tạo một thẻ <head> nếu nó không có sẵn. Tuy nhiên, có một số trình duyệt sau đây không tự làm được điều này: Android <=1.6, iPhone <=3.1.3, Nokia 90, Opera <=9.27 và Safari <=3.2.1.

Khả năng tương thích trình duyệt

Desktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <body>

· <base>

» Tiếp: <hr>
« Trước: <h1> ... <h6>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!