HTML5: min

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính min của phần tử <input> được dùng để xác định giá trị nhỏ nhất có thể nhập vào phần tử <input> tương ứng.

Lưu ý: Thuộc tính min áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time và week.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Nhập vào một ngày (min = '2014-03-01'): <input type="date" name="ngaysau" min="2014-03-01"><br>

Nhập vào một năm từ (min = 1999): <input type="number" name="nam" min="1999"><br>

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

</body>

</html>

» Tiếp: multiple
« Trước: max
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!