HTML5: Kích thước tương ứng của các thẻ Heading


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Đặc tả W3C HTML5 mô tả sáu phần tử tiêu đề HTML: h1, h2, h3, h4, h5 và h6.

Các chiều cao (height) của một phần tử tiêu đề được chỉ định trong biểu định kiểu mặc định của trình duyệt.

Chiều cao của 1 em thường là 16 pixel.

em là một đơn vị đo lường xuất phát từ trường kiểu được in và bằng chiều rộng của chữ M.

Phần tử HTML

Rank Ví dụ Biểu định kiểu mặc định Chiều cao pixel
<h1> </h1> 1

h1

font-size: 2em
font-weight: bolder

32 px
<h2> </h2> 2

h2

font-size: 1.5em
font-weight: bolder

24 px
<h3> </h3> 3

h3

font-size: 1.17em
font-weight: bolder

18.72 pixel
<h4> </h4> 4

h4

font-size: 1em
font-weight: bolder

16 px
<h5> </h5> 5
h5

font-size: .83em
font-weight: bolder

13.28 pixel
<h6> </h6> 6
h6

font-size: .67em
font-weight: bolder

10.72 pixel
» Tiếp: Mã HTML các ký tự đặc biệt
« Trước: Tối ưu hóa ảnh
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!