HTML5: Practical 12

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Question 0

Tạo thư mục HDJTEST trong C:\inetpub\wwwroot\, sau đó sử dụng DW tạo Site như sau: 

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical12-img1.png

Question 1

Tạo một template như dưới đây sử dụng HTML và DW:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical12-img2.png

Yêu cầu:

 • Màu chữ ở Top menu và Left menu là màu có mã “#0000FF”
 • Khi người dùng di chuyển chuột chạm vào mục nào trên Top menu thì mục đó chuyển thành màu có mã “#00FF00”, khi di chuyển ra khỏi thì màu mục đó lại chuyển về mãu cũ
 • Mục HOME và REGISTER phải thiết lập các siêu liên kết, trong đó HOME liên kết tới trang index.html (Question 2), REGISTER liên kết tới trang register.html (Question 3)
 • Khi người dùng di chuyển chuột chạm vào mục nào của Left  menu thì kích thước của mục đó thay đổi thành 20, khi di chuyển chuột rời khỏi mục đó thì kích thước trở về như cũ mặc định là 14 (riêng mục Introduction và Courses không thay đổi)

Question 2:

Sử dụng template đã tạo trong Question 1 để tạo trang index.html hay index.htm. Nội dung của trang như sau:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical12-img3.png

Question 3:

Sử dụng template được tạo trong Question 1 để tạo trang register.html (hay register.htm) như sau:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical12-img4.png

Dữ liệu yêu cầu trong List/Menu:

- Birthday: month-date-year

 • Month: 1-12
 • Date: 1-31
 • Year: 1970-năm hiện tại.

- Course:

 • ACCP
 • ACNA
 • ITT
 • English

- Time: phần title phải hiển thị ra được thời gian như hình trên:

 • G: 7h30-9h30
 • H: 9h30-11h30
 • I: 13h30-15h30
 • K: 15h45-17h45
 • L: 17h45-19h45
 • M: 19h45-21h45

Yêu cầu khác:

- Khi người dùng click vào nút Cancel, tất cả các trường phải được xóa

- Khi người dùng click vào nút Register, kiểm tra dữ liệu theo đinh dạng dưới đây:

 • Khi focus vào một trường chứa nội dung thì nền của nó chuyển sang màu yellow, ngược lại chuyển về màu trắng (white)
 • Tất cả các trường có “*” trong nhãn phải được nhập liệu (không trống). Nếu một trong số đó trống thì cần đưa ra một thông báo
 • Last name và First name chỉ được chứa các ký tự a-z, A-Z, các ký tự có dấu và dấu cách (space)
 • Telephone chỉ chứa đúng 10 ký số, trong đó ký số đầu tiên phải là ký số 0
 • Mobile chưa 10-11 ký số, trong đó ký số đầu tiên phải là ký số 0
 • Nếu tất cả các dữ liệu đều hợp lệ thì đưa ra thông báo đăng ký thành công và điều hướng tới trang: http://v1study.com
» Tiếp: Practical 13
« Trước: Practical 11
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!