HTML5: <base>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <base> dùng để định nghĩa URL cơ sở để sử dụng cho tất cả các liên kết URL trong trang web; khi cần liên kết tới ảnh hay liên kết tới một thành phần nào khác trong website thì chỉ cần đưa ra URL ngắn gọn hơn (ở dạng tương đối). Ta nên sử dụng duy nhất một thẻ <base> trong một trang web.

URL cơ sở của trang web có thể được truy vấn từ một kịch bản sử dụng document.baseURI.

Lưu ý khi sử dụng: Nếu có nhiều thẻ <base> được định nghĩa thì thẻ <base> với giá trị của thuộc tính hreftarget đầu tiên và  hợp lệ sẽ được sử dụng, những thẻ <base> khác sẽ bị bỏ qua.

Thẻ <base> chỉ bao gồm hai thuộc tính là href và target.

URL cơ sở được tạo thông qua thuộc tính herf.

Thuộc tính target sẽ quy định giá trị chung (mặc định) cho các thẻ có sử dụng đến thuộc tính target.

Nhóm nội dung

Metadata.

Nội dung được phép

Thẻ <base> không chứa nội dung (thẻ trắng).

Thẻ đóng

<base> là thẻ đơn <base />.

Phần tử cha được phép

Thẻ <base> nằm trong thẻ <head> nhưng thẻ <head> phải không chứa thẻ <base> khác.

DOM interface

HTMLBaseElement.

Thuộc tính

<base> bao gồm Các thuộc tính Global.

href

Dùng để định nghĩa URL cơ sở được sử dụng trong toàn trang web và thường áp dụng cho những địa chỉ URL tương đối. Một khi đã định nghĩa thuộc tính href thì thẻ <base> phải nằm trước tất cả các thẻ có sử dụng đến URL. URL tuyệt đối và tương đối đều có thể áp dụng giá trị của href.

target

Bạn có thể theo dõi chi tiết về thuộc tính target tại ĐÂY.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <base href="http://v1study.com/" target="_blank" />
</head>
<body>
  Tìm hiểu về <a href="html5-s3.html">HTML5</a>.
</body>
</html>

 
 

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari

Basic support

(Yes)

1.0 (1.7 or earlier) [1]

(Yes) [2][3]

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Mobile

Opera Mobile

Safari Mobile

Basic support

(Yes)

1.0 (1.0) [1]

(Yes)

(Yes)

(Yes)

[1] : Hỗ trợ các URI tương đối cho thuộc tính href đối với Gecko 2.0 (Firefox 4.0).
[2] : Trước Internet Explorer 7 thẻ <base> có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong trang web và thẻ <base> còn có thêm thuộc tính nearesst.
[3] : Internet Explorer 8 không hỗ trợ các url tương đối nữa.

Xem thêm

· <meta>

 

» Tiếp: <basefont>
« Trước: <b> & <strong>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!