HTML5: required


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thuộc tính required của phần tử <input> được dùng để yêu cầu người dùng phải điền dữ liệu vào phần tử <input> tương ứng trước khi gửi dữ liệu.

required có thể dùng để thay thế cho trường hợp bạn sử dụng JavaScript để check trống.

Lưu ý: Thuộc tính required áp dụng cho phần tử <input> có các kiểu sau: text, search, url, tel, email, password, date, number, checkbox, radio và file.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form action="http://v1study.com">

Họ và tên *: <input type="text" name="hoten" required placeholder="Yêu cầu"><br>

Tên đăng nhập *: <input name="tendangnhap" required placeholder="Yêu cầu"><br>

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Bạn phải điền dữ liệu vào những trường có dấu '*'.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: step
« Trước: placeholder
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!