HTML5: <figure> & <figcaption>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

<figure> thường được dùng để đặt các phần như phần giải nghĩa, sơ đồ, hình ảnh, mã lệnh, …

<figcaption> được dùng làm phần chú thích cho phần tử <figure>, nó có thể được đặt ở vị trí trên hoặc dưới phần tử <figure>.

<figure> và <figcaption> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<figure>

<img src="Nguồn ảnh">

<figcaption>Chú thích ảnh</figcaption>

</figure>

</body>

</html>

 

» Tiếp: <footer>
« Trước: <dialog>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!