HTML5: <ol> & <li>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thẻ <OL> (Ordered List) và <LI> (List Item) dùng để thể hiện một danh sách có thứ tự. Thứ tự được sắp xếp theo trật tự tăng dần từ trên xuống dưới với 5 cách đánh thứ tự được quy định bởi thuộc tính type của thẻ <OL> hoặc <LI>. Nếu đặt type trên thẻ <OL> thì sẽ áp dụng cho toàn bộ danh sách. Dưới đây là những cách đánh thứ tự cụ thể của kiểu type:

- type='1' : dạng số tự nhiên (mặc định)

- type='I' : dạng số La Mã in hoa

- type='i' : dạng số La Mã in thường

- type='A' : dạng ký tự in hoa

- type='a' : dạng ký tự in thường.

Ví dụ:

<OL> <!--Hoặc <OL type='1'> -->
  <LI>Ngôn ngữ C</LI>
  <LI>HDJ</LI>
  <LI>jQuery</LI>
  <LI>SQL</LI>
  <LI>PHP</LI>
</OL>

Kết quả hiển thị sẽ là:

 1. Ngôn ngữ C
 2. HDJ
 3. jQuery
 4. SQL
 5. PHP

Nếu bạn đặt type trên thẻ <LI> nào thì cách đánh thứ tự sẽ được áp dụng cho thẻ <LI> đó. Ví dụ:

<OL>
  <LI>Ngôn ngữ C</LI>
  <LI>HDJ</LI>
  <LI type="A">jQuery</LI>
  <LI>SQL</LI>
  <LI>PHP</LI>
</OL>

Kết quả:

1. Ngôn ngữ C
2. HDJ
C. jQuery
4. SQL
5. PHP

Tại mỗi thẻ <LI> bạn cũng có quyền đặt bộ thẻ <OL> và <LI> khác để tạo danh sách con. Ví dụ:

<OL>
  <LI>Ngôn ngữ C</LI>
  <LI>HDJ
      <OL>
        <LI>HTML</LI>
        <LI>CSS</LI>
        <LI>JavaScript</LI>
    </OL>
  </LI>
  <LI>jQuery</LI>
  <LI>SQL</LI>
  <LI>PHP</LI>
</OL>

Kết quả:

 1. Ngôn ngữ C
 2. HDJ
  1. HTML
  2. CSS
  3. JavaScript
 3. jQuery
 4. SQL
 5. PHP
» Tiếp: <p>
« Trước: <nobr>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!