HTML5: novalidate

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính novalidate của phần tử <form> được dùng để xác định rằng dữ liệu trong form không cần phải được xác nhận tính hợp lệ trước khi gửi.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE10+, FireFox và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form novalidate>

E-mail: <input type="email" name="email"> <input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Bạn có thể điền vào trường 'E-mail' giá trị bất kỳ bạn muốn.</p>

</body>

</html>

 

» Tiếp: pattern
« Trước: list
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!