HTML5: list

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính list của phần tử <input> sẽ tham chiếu tới phần tử <datalist> có id được chỉ ra tương ứng, khi đó phần tử <input> sẽ hiển thị các gợi ý cho người dùng, trong đó các gợi ý được lấy từ các phần tử con <option> của phần tử <datalist>.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Mời bạn nhập vào một môn học: <input list="keyword">

<datalist id="keyword">

<option value="HTML">html</option>

<option value="CSS">css</option>

<option value="JavaScript">javascript</option>

<option value="HTML5">html5</option>

<option value="CSS3">css3</option>

<option value="jQuery">jquery</option>

<option value="Ajax">ajax</option>

<option value="SQL">sql</option>

<option value="PHP">php</option>

</datalist>

<input type="submit" value="Tìm kiếm">

</form>

<p>Khi bạn click đúp chuột hoặc focus vào phần tử <input> rồi nhấn phím mũi tên lên xuống trên bàn phím, các gợi ý sẽ xuất hiện.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: novalidate
« Trước: multiple
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!