HTML5: Practical 5

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab5-bai1.html chứa nội dung như sau:

Yêu cầu:

+ Tiêu đề của trang là : Demo HTML5

+ Phải dùng các thẻ cấu trúc/ngữ nghĩa để thiết kế ; màu nền, kích thước cũng như màu chữ phải dùng CSS để tạo.

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab5-bai2.html chứa nội dung như sau:

Yêu cầu:

+ Tiêu đề của trang là: Demo CSS

+ Phải dùng các thẻ cấu trúc/ngữ nghĩa để thiết kế ; màu nền, kích thước cũng như màu chữ phải dùng CSS để tạo.

Bài tập 3:

Hãy thiết kế một trang web có giao diện như sau:

Giao diện trang web V1Study

» Tiếp: Practical 6
« Trước: Practical 4
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!