HTML5: url

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu url sẽ yêu cầu bạn phải nhập vào một url hợp lệ.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Trình duyệt Safari trên điện thoại iPhone sẽ nhận diện chính xác được kiểu url, điều này được thể hiện bằng sự thay đổi kiểu bàn phím nhập liệu tương ứng để nhập url.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Hãy nhập địa chỉ website của bạn: <input type="url" name="url" placeholder="http://..."><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: week
« Trước: time
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!