HTML5: Tối ưu hóa ảnh

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Nếu ảnh hiển thị (slideshow chẳng hạn) có kích thước lớn dẫn đến tải ảnh chậm, bạn nên cân nhắc chuyển ảnh sang định dạng webp.

» Tiếp: Kích thước tương ứng của các thẻ Heading
« Trước: Cách sử dụng AUDIO và VIDEO
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!