HTML5: Tối ưu hóa ảnh

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Nếu ảnh hiển thị (slideshow chẳng hạn) có kích thước lớn dẫn đến tải ảnh chậm, bạn nên cân nhắc chuyển ảnh sang định dạng webp.

» Tiếp: Kích thước tương ứng của các thẻ Heading
« Trước: Cách sử dụng AUDIO và VIDEO
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!