HTML5: <nobr>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thẻ <nobr> dùng để tránh việc xuống dòng đối với một đoạn văn bản (text) nào đó khi độ dài của nó lớn hơn độ rộng của của thẻ chứa đoạn văn bản đó.

Ví dụ:

- Ở ví dụ này bạn sẽ thấy khi độ dài của đoạn văn vượt quá độ rộng của thẻ chứa thì đoạn văn sẽ tự độ xuống dòng:

<section style="border:green thin solid; width:15%;">Thẻ NOBR sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.</section>

Demo

- Bây giờ ta thêm thẻ <nobr> vào thì sẽ không còn hiện tượng xuống dòng nữa:

<nobr>

<section style="border:green thin solid; width:15%;">Thẻ NOBR sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.</section>

</nobr>

 Demo

- Nếu bạn muốn ẩn đi phần đoạn văn vượt ra ngoài nhưng vẫn muốn có thể xem được phần đoạn văn đó bạn làm như sau:

<nobr>

<section style="border:green thin solid; width:15%; overflow:auto;">Thẻ NOBR sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.</section>

</nobr>

 Demo

- Còn nếu bạn muốn ẩn hẳn đi phần đoạn văn vượt ra ngoài bạn làm như sau:

<nobr>

<section style="border:green thin solid; width:15%; overflow:hidden;"> Thẻ NOBR sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.</section>

</nobr>

 Demo

Lưu ý: Thẻ <nobr> là thẻ HTML không chuẩn, vậy nên bạn nên tránh việc sử dụng thẻ này. Trong CSS có một thuộc tính có thể thay thế được cho thẻ <nobr>, đó là thuộc tính: white-space.

» Tiếp: <ol> & <li>
« Trước: <input>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!