HTML5: time

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu time sẽ tạo ra một trường mà người dùng có thể lựa chọn về thời gian gồm giờ, phút, giây, mini giây và buổi sáng hoặc chiều.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Bạn vui lòng chọn thời gian giao hàng: <input type="time" name="time"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>

 
» Tiếp: url
« Trước: tel
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!