HTML5: time


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Kiểu time sẽ tạo ra một trường mà người dùng có thể lựa chọn về thời gian gồm giờ, phút, giây, mini giây và buổi sáng hoặc chiều.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Bạn vui lòng chọn thời gian giao hàng: <input type="time" name="time"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>

 
» Tiếp: url
« Trước: tel
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!