HTML5: month

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Kiểu month cho phép bạn chọn một tháng và năm.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Chọn tháng và năm: <input type="month" name="month"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>

 
 
» Tiếp: number
« Trước: email
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!