MySQL: CREATE TABLE ... SELECT


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu lệnh CREATE TABLE ... SELECT dùng để tạo một bảng mới có tên là Tên_bảng_mới, trong đó các cột của bảng mới chính là Các_cột, còn các hàng dữ liệu của bảng mới chính là tập kết quả có được qua câu lệnh SELECT.

Cú pháp:

CREATE TABLE Tên_bảng_mới SELECT Các_cột FROM Các_bảng_liên_kết [where Điều_kiện];

Ví dụ:

CREATE TABLE Student8 SELECT a.studentid, studentname, subjectname, mark FROM Student a JOIN Marks b ON a.studentid=b.studentid JOIN Subjects c ON b.subjectid=c.subjectid WHERE mark>=8;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra một bảng mới có tên Student8, bảng này có các cột là studentid, studentname, subjectname và mark; các hàng của bảng Student8 chính là tập kết quả của câu lệnh SELECT.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!