MySQL: Practical 12


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

CSDL BANHANG lưu trữ thông tin về quản lý bán hàng tại siêu thị Bình Minh ở Hà Nội gồm 6 bảng có cấu trúc như sau:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-1.png

Dữ liệu mẫu trong bảng NhaCungCap:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-1.png

Dữ liệu mẫu trong bảng KhachHang:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-1.png

Dữ liệu mẫu trong bảng NhanVien:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-1.png

Dữ liệu mẫu trong bảng LoaiSanPham:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-1.png

Dữ liệu mẫu trong bảng SanPham:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-7.png

Lưu ý: Trường SoLuongTT có nghĩa là số lượng tối thiểu phải có trong kho. Nếu số lượng đến mức này thì phải nhập hàng từ nhà cung cấp.

Dữ liệu mẫu trong bảng HoaDon:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-8.png

Dữ liệu mẫu trong bảng  HoaDonChiTiet:

http://v1study.com/public/images/article/sql-practical12-hinh-9.png

Hãy viết các lệnh  T-SQL thực hiện các công việc sau:

1.   Trong bảng HoaDonChiTiet cột thành tiền còn chưa được tính toán, hãy cập nhật trường ThanhTien= DonGia*SoLuong*(1-GiamGia).

2.   Sau khi đã có thông tin về ThanhTien  trong HoaDonChiTiet, hãy cập nhật thông tin của trường  Tien trong hóa đơn = tổng số tiền của các mặt hàng có trong hóa đơn = tổng của cột ThanhTien của các bản ghi trong HoaDonChiTiet có cùng số hóa đơn (MaHD). Cập nhật trường TongSoTien=Tien*(1+Thue).

3. Hiển thị danh sách các mặt hàng với đầy đủ các thông tin sau: Loại hàng, mã hàng, tên hàng sắp xếp tăng dần theo tên hàng.

4.   Liệt kê từng mặt hàng và tổng số hàng đã bán (có trong hóa đơn chi tiết) theo từng mặt hàng.

5.   Liệt kê từng mặt hàng và tổng số tiền đã bán (có trong hóa đơn chi tiết) theo từng mặt hàng.

6.   Liệt kê chi tiết các mặt hàng đã bán bao gồm các thông tin sau:

      Số hóa đơn, Mã sản phẩm (hàng), tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, giảm giá và thành tiền. Chỉ liệt kê những mặt hàng có giảm giá trên 1% (tức là trường  GiamGia > 0.01), và  ThanhTien <10000.

7.   Hãy liệt kê danh sách khách hàng với đầy đủ các thông tin như: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, số hóa đơn đã đặt mua hàng trong tháng  3 năm 1997. (Chỉ liệt kê các khách hàng này và sắp xếp theo thứ tự tăng dần của họ và tên).

8.   Liệt kê danh sách các mặt hàng đã bán theo từng loại hàng. Với mỗi loại hàng tính tổng số mặt hàng đã bán, tổng số tiền và cuối cùng có tổng số tất cả mặt hàng đã bán và tổng số tiền.  

9.   Liệt kê danh sách tất cả các khách hàng đã mua hàng trong tháng  11/2006 và tổng số tiền mà họ đã mua.

10  Liệt kê danh sách tất cả các nhân viên và số tiền hàng họ bán được trong tháng  11/2006.

» Tiếp: Solution Practical 2
« Trước: Practical 11
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!