MySQL: NULL và NOT NULL


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Đặc trưng của khả năng Null của một cột quyết định các hàng trong bảng có thể chứa một giá trị Null cho cột đó.

Khả năng Null của một cột có thể được định nghĩa khi tạo một bảng hoặc định dạng một bảng.

Từ khóa NULL được sử dụng để chỉ ra rằng giá trị null là được phép trong cột.

Nếu bạn không sử dụng từ khóa NULL để chỉ định cho cột được phép Null thì hệ thống sẽ mặc định cột đó được phép lưu trữ NULL.

Từ khóa NOT NULL được sử dụng để chỉ ra rằng giá trị null là không được phép.

Ví dụ:

CREATE TABLE StoreDetails(
  StoreID int NOT NULL,
  Name varchar(40) NULL
);
» Tiếp: AUTO_INCREMENT
« Trước: Kiểu dữ liệu hệ thống
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!