MySQL: INSERT


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

INSERT (hay INSERT INTO) được dùng để chèn các bản ghi vào bảng. Dưới đây là một số lưu ý khi dùng INSERT:

+ Bạn nên chèn dữ liệu vào bảng chứa PK trước, FK sau nếu hai bảng có mối liên kết với nhau.

+ Nếu đặt AUTO_INCREMENT cho cột nào thì không được chèn dữ liệu vào cột đó.

+ Nếu dữ liệu là chuỗi hoặc ngày tháng thì cần đặt vào cặp nháy đơn ‘’. Ví dụ ‘Nguyen Van A’, ’2010-01-01’.

+ Nếu dữ liệu là ngày tháng thì chỉ được sử dụng một trong hai dạng ‘yyyy-mm-dd’ hoặc ‘mm-dd-yyyy’.

Có ba lựa chọn cho câu lệnh INSERT. Tùy thuộc vào thực tế mà bạn sử dụng lựa chọn cho phù hợp. Dưới đây ta sẽ tìm hiểu về ba lựa chọn này.

Lựa chọn 1

Lựa chọn này dùng để chèn bản ghi vào tất cả các cột của bảng theo thứ tự cột đầu tiên chèn Giá_trị1, cột thứ hai chèn Giá_trị2, .v.v.

Cú pháp:

INSERT Tên_bảng VALUES(Giá_trị1, Giá_trị2,…);

Ví dụ: Bảng Student có 3 cột là studentid kiểu int, studentname kiểu varchar(30) và cột dateofbirth kiểu date thì ta sẽ chèn dữ liệu như sau:

INSERT Student VALUES(1,'Nguyễn Văn A', '1996-05-20');

Lựa chọn 2

Lựa chọn này dùng để chèn bản ghi vào những cột mong muốn.

Cú pháp:

INSERT Tên_bảng(Cột1, Cột2,…) VALUES(Giá_trị1, Giá_trị2,…);

Lưu ý:

+ Bắt buộc phải chèn dữ liệu vào cột chứa ràng buộc PK nếu cột này không áp dụng AUTO_INCREMENT.

+ Vì không được chèn dữ liệu vào cột AUTO_INCREMENT, nên Lựa chọn 2 sẽ được sử dụng mà không thể sử dụng Lựa chọn 1.

Ví dụ:

+ Nếu cột studentid đặt ràng buộc PK mà không áp dụng AUTO_INCREMENT:

INSERT Student(studentid, studentname) VALUES(1, 'Nguyễn Văn A');

+ Nếu cột studentid đặt ràng buộc PK và áp dụng AUTO_INCREMENT:

INSERT Student(studentname, dateofbirth) VALUES('Nguyễn Văn A' , '1996-05-20');

, khi đó bảng Student sẽ nhận được thêm một bản ghi trong đó cột studentid sẽ nhận được giá trị mà AUTO_INCREMENT tự sinh ra.

Lựa chọn 3

Lựa chọn này cho phép chèn cùng lúc nhiều bản ghi vào bảng.

Cú pháp:

INSERT Tên_bảng VALUES(Các_giá_trị1), (Các_giá_trị2), (Các_giá_trị3),...;
Hoặc:
INSERT Tên_bảng(Các_cột) VALUES(Các_giá_trị1), (Các_giá_trị2), (Các_giá_trị3),...;

Ví dụ:

INSERT Student VALUES(1, 'Nguyễn Văn A', '1996-05-20'), (2, 'Đặng Văn B', '1997-05-21'), (3, 'Trần Văn C', '1998-05-22');

Ví dụ trên sẽ chèn cùng lúc 3 bản ghi vào bảng Student.

» Tiếp: INSERT với SELECT
« Trước: Foreign Key (Khoá ngoại)
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!