MySQL: Practical 1


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

1. Tạo một file SQL có tên Lab1.sql

2. Tạo một Cơ sở dữ liệu (CSDL) có tên DBLab1

3. Trong CSDL DBLab1 tạo các bảng và thiết lập các ràng buộc PK, FK theo sơ đồ phía trên.

4. Chèn dữ liệu cho các bảng như dưới đây:

Students

StudentID StudentName Age Email
1 Nguyen Quang An 18 an@yahoo.com
2 Nguyen Cong Vinh 20 vinh@gmail.com
3 Nguyen Van Quyen 19 quyen
4 Pham Thanh Binh 25 binh@com
5 Nguyen Van Tai Em 30 taiem@sport.vn

Classes

ClassID

ClassName

1

C0706L

2

C0708G

ClassStudent

StudentID

ClassID

1

1

2

1

3

2

4

2

5

2

Subjects

SubjectID

SubjectName

1

SQL

2

Java

3

C

4

Visual Basic

Marks

Mark

SubjectID

StudentID

8

1

1

4

2

1

9

1

1

7

1

3

3

1

4

5

2

5

8

3

3

1

3

5

3

2

4

5. Hiển thị danh sách tất cả các học viên.

6. Hiển thị danh sách tất cả các môn học.

7. Tạo ràng buộc Check để kiểm tra độ tuổi nhập vào trong bảng Students phải nằm trong khoảng 15 và 50.

8. Trong bảng Students thêm một cột có tên Status có kiểu bit, sau đó thiết lập ràng buộc default(1) cho cột này.

» Tiếp: Practical 2
« Trước: Vòng lặp while trong MySQL
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!