MySQL: Vòng lặp while trong MySQL


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Cú pháp

WHILE (điều_kiện) DO
  Khối_lệnh;
END WHILE;

Ví dụ

Vòng lặp while được sử dụng trong store procedure (SP):

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS loopWhile$$

CREATE PROCEDURE loopWhile(
 IN a INT(11),
 IN b INT(11)
)
 BEGIN
  -- Chuoi in ra man hinh--
  DECLARE str VARCHAR(255) DEFAULT '';

  WHILE (a <= b) DO
   SET str = CONCAT(str,a,',');
   SET a = a + 1;
  END WHILE;

  SELECT str;
 END$$
DELIMITER ;

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!