MySQL: Vòng lặp while trong MySQL


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Cú pháp

WHILE (điều_kiện) DO
  Khối_lệnh;
END WHILE;

Ví dụ

Vòng lặp while được sử dụng trong store procedure (SP):

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS loopWhile$$

CREATE PROCEDURE loopWhile(
 IN a INT(11),
 IN b INT(11)
)
 BEGIN
  -- Chuoi in ra man hinh--
  DECLARE str VARCHAR(255) DEFAULT '';

  WHILE (a <= b) DO
   SET str = CONCAT(str,a,',');
   SET a = a + 1;
  END WHILE;

  SELECT str;
 END$$
DELIMITER ;
» Tiếp: Practical 1
« Trước: Biểu thức chính quy trong MySQL
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!