MySQL: CREATE TABLE (Tạo bảng)


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Bảng là một cấu trúc gồm các cột và hàng.

Mỗi cột của bảng gọi là trường hay thuộc tính.

Mỗi hàng của bảng là một bản ghi đại diện cho thực thể trong thực tế.

Để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu ta dùng câu lệnh CREATE TABLE.

Cú pháp:

CREATE TABLE Tên_bảng(

  Tên_cột1 Kiểu_dữ_liệu [Tuỳ chọn],

  Tên_cột2 Kiểu_dữ_liệu [Tuỳ chọn],

  ...

);

Ví dụ:

--Tạo bảng Subjects chứa các môn học
CREATE TABLE Subjects(
  subjectid int not null,
  subjectname nvarchar(40)
);
 
--Tạo bảng Marks chứa điểm của sinh viên
CREATE TABLE Marks(
  studentid int not null,
  subjectid int not null,
  mark real
);
» Tiếp: Thao tác với bảng (TABLE)
« Trước: AUTO_INCREMENT
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!