MySQL: Practical 10


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

1. Tạo kiểu mytype từ kiểu varchar(40) not null.

2. Tạo bảng:

Book:

-BookCode: int, khoá chính , not null

-BookTitle: mytype

-Author: mytype

-Edition: int

-BookPrice: money

-Copies: int

Member:

-MemberCode: int, khóa chính, not null

-Name: mytype

-Address: mytype

-PhoneNumber: varchar(10)    

IssueDetails:

-BookCode: int, khóa ngoại trỏ tới BookCode của bảng Book

-MemberCode: int, khóa ngoại trỏ tới MemberCode của bảng Member

-IssueDate: datetime

-ReturnDate: datetime

3. Sửa đổi bảng:

- Thêm ràng buộc check: giá sách(BookPrice) phải lớn hơn 10

- Thêm cột IssueID kiểu uniqueidentifier

- Sửa đổi kiểu dữ liệu cho trường PhoneNumber thành kiểu varchar(12)

4. Chèn dữ liệu vào bảng:

Bảng Book:

sql-practical10-bang-book

Bảng Member:

sql-practical10-bang-member

 

Bảng IssueDetails:

- Dam Vinh Hung mượn quyển Guide To Advance Java ngày 10/9/2005, trả 10/20/2005

- My Le mượn quyển Java By Example ngày 1/1/2006 trả 1/5/2006

- Kim Tu Long mượn quyển EPC ngày 1/10/2006 trả 1/15/2006

- Tai Linh mượn quyển RDBMS ngày 1/20/2006 trả 1/25/2006

- Ung Hoang Phuc mượn quyển HTML ngày 2/1/2006 trả 2/5/2006

- My Linh mượn quyển  CF ngày 3/1/2006 trả 3/25/2006

5. Thực hiện các thao tác cập nhật

- Cập nhật bảng Member thêm trường Gender(giới tính) kiểu bit.

- Cập nhật giới tính cho Dam Vinh Hung, Kim Tu Long, Tai Linh, Ung Hoang Phuc la 1 cho My Le, My Linh là 0.

sql-practical10-cau-5

6. Đưa ra thống kê có mấy nam (gender = 1), mấy nữ (gender = 0).

sql-practical10-cau-6

7. Đưa ra tổng số sách trong thư viện.

sql-practical10-cau-7

8. Đưa ra những quyển sách có chữ cái 'C'.

sql-practical10-cau-8

9. Đưa ra những độc giả sống ở TP HCM.

sql-practical10-cau-9

10. Đưa ra những quyển sách được mượn năm 2006.

sql-practical10-cau-10


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!